આ ચાર ભૂલના કારણે તમારા ઘરનું લાઈટબીલ આવે છે વધારે

અમુક ગામડા તમજ ઝૂપડપટ્ટીને બાદ કરતા કોઈ એવું ઘર નહી હોય કે તે લાઈટ ન વાપરતું હોય. સરકાર દ્વારા વધુને ...
Read more

નમો લક્ષ્મી યોજના 2024: દીકરીઓ ને રૂપિયા 50,000 સુધી ની સહાય મળશે!

નમો લક્ષ્મી યોજના 2024
ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ નાણાપ્રધાન કનુ દેસાઈએ રજૂ કર્યું હતું. જેમાં શિક્ષણનું મહત્વ સમજતા બે મહત્વની યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ...
Read more